Victim: Limeshko Gennadii (29.12.1992)

Full name:
Limeshko Gennadii
Date of birth:
29.12.1992

Place of detention: IК -6 Dydymkin