Victim: Suleymanov Redvan (11.11.1989)

Full name:
Suleymanov Redvan
Date of birth:
11.11.1989
Status: