Victim: Gafarov Dilyaver (14.10.1996)

Full name:
Gafarov Dilyaver
Date of birth:
14.10.1996

Place of detention: IK -1 Kochubeyevskaya