Victim: Sagandzy Fevzi (19.02.1994)

Full name:
Sagandzy Fevzi
Date of birth:
19.02.1994

Place of detention: IK -11 Stavropol