Victim: Zukov Yevgenii

Full name:
Zukov Yevgenii
Date of birth: