Victim: Ziyadinov Emil (19.06.1984)

Full name:
Ziyadinov Emil
Date of birth:
19.06.1984