Victim: Shihametov Yashar (23.06.1970)

Full name:
Shihametov Yashar
Date of birth:
23.06.1970