Victim: Dzhelyalov Nariman (27.04.1980)

Full name:
Dzhelyalov Nariman
Date of birth:
27.04.1980