Victim: Akhtemov Aziz (14.05.1996)

Full name:
Akhtemov Aziz
Date of birth:
14.05.1996