Dzhelyalov Nariman - 07.10.2021 - (УК 281 p.1, compulsory psychiatric examination)

Sizikov Oleksandr - 15.10.2020 - (УК 205.5 p.2, compulsory psychiatric examination)