Victim: Zekiryayev Server (01.04.1973)

Full name:
Zekiryayev Server
Date of birth:
01.04.1973